Reklamační řád

1. Záruční doba je uvedena u každého produktu min však 24 měsíců. Záruční podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. . 40 / 1964 Sb . v platném znění. Záruční doba začína běžet dnem převzetí produktu spotřebitelem. Důkladně si uschovejte doklad o převzetí ( zaplacení ) produktu.

2. V případě, že jste od nás obdrželi produkt, který je poškozený nebo nefunkční, co nejdříve uplatněte reklamaci. Po obdržení reklamovaného produktu poskytovateli bude spotřebitel e – mailem o této skutečnosti neprodleně informován. Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů a bez zbytečného odkladu vyrozumí o tom spotřebitele formou elektronické pošty, pokud se spolu nedohodnou jinak. Zároveň bude spotřebiteli doručen prostřednictvím e – mailu a následně doporučenou poštou reklamační protokol. V odůvodněných případech , zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu produktu rozhodne poskytovatel o reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace . Po uplynutí této lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výmenu produktu za nový produkt. Produkt musí být zaslán kompletně, tak jak byl převzat od poskytovatele. K reklamovanému produktu musí být přiloženy veškeré listiny, které spotřebitel s produktem obdržel (faktura, doklad o prevzetí produktu, případně záruční list a jiné ). Reklamovaný produkt musí být řádně vyčištěn.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

3. Práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti za vady produktu se rozlišují podle toho o jaké chyby jde. Jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo:
– Na odstranění vady bezplatně, včas a řádně
– Na výměnu produktu, nebo pokud se chyba týká jen součásti produktu, výměnu součásti, pokud tím poskytovateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu produktu nebo závažnost chyby.
Poskytovatel může vždy místo odstranění vady vyměnit vadný produkt za bezchybný, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže.
Pokud jde o vadu neodstranitelnou , která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako produkt bez vady má spotřebitel právo:
– Na výměnu produktu
– Na odstoupení od smlouvy / vrácení peněz /
– Stejná práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad produkt řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě půjde v případě, když se stejná chyba, jaká byla v záruční době nejméně 2 – krát odstraňována, vyskytne znovu. O větší počet vad půjde v případě, kdy produkt má současně nejméně 3 odstranitelné vady, přičemž každá z těchto chyb brání řádnému užívání produktu.

Pokud jde o neodstranitelné chyby, za které poskytovatel odpovídá, ale při kterých lze produkt užívat, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny produktu.

4. Záruční servis zajišťuje poskytovatel internetového obchodu. Informace o způsobu provedení záručního servisu Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e – mailu.

5. Spotřebitel je povinen si produkty při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že se objeví na produktech chyba, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli. Pokud spotřebitel produkty neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby byly prohlédnuté při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce jen v případě, že prokáže, že produkty měly chybu již v době jeho převzetí. Prohlídku je spotřebitel povinen uskutečnit tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení řádné péče.

6. Před prvním použitím produktu je spotřebitel povinen řádně prostudovat všechny dodané dokumenty a to zejména záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky, nebo dalších dokumentů dodaných k produktu, protože tyto mohou obsahovat důležité informace pro spotřebitele. V případě používání produktu v rozporu s uživatelskou příručkou nebo nedodržení skladovacích podmínek produktu, nese spotřebitel všechny důsledky, které mu tímto vzniknou sám a jejich následná reklamace bude pravděpodobně posouzena jako neoprávněná.

7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním produktu, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou nebo instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou spotřebitel, poškození způsobného nadměrným nebo nevhodným používáním, zanedbáním péče o produkt, vniknutím cizích látek do produktu nebo poškozením způsobeným vyšší mocí. Na produkt s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly nebo na produkt vykazující znaky nekvalifikované opravy, se záruka nevztahuje.

8. Poskytovatel neodpovídá za případné chyby, na které byl spotřebitel před uzavřením smlouvy upozorněn a současně převzetí produktu neodmítl . Pokud se jedná o věci použité, neodpovídá poskytovatel za chyby odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

9. Na produkt prodávaný za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

10. Reklamovat lze pouze chybu produktu, nikoli jeho vlastnost. Omyl spotřebitele například v barvě, rozměrech, materiálu a proto není chybou produktu a není možné jej reklamovat.

11. Reklamace musí být uplatněna tak, aby z ní bylo zřejmé, jakou chybu spotřebitel reklamuje. Chybu produktu je tedy třeba jednoznačně popsat.. Na reklamace bez jednoznačného popisu chyby se nepřihlíží.

12. Poskytovatel poskytuje záruku 24 měsíců za jakost dodaného produktu. Zárukou za jakost přejímá poskytovatel závazek, že dodané produkty budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu, nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti.