ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ

VNITŘNÍ PARAPETY

 

Zaměření vnitřních parapetů

1. Nejdříve si zaměříte hloubku parapetů – je nutné zaměřit hloubku na levé straně okna i na pravé straně okna – K větší hloubce přidáme minimálně 3 cm u parapetů dřevotřískových a min. 2 cm u plastových parapetů. Přesah může byt větší dle přání zákazníka.

2. zaměření délky parapetů – zaměříme špaletu okna na délku. Montáž parapetů můžeme provést mezi špalety přesně (pozor je nutná přesná montáž, včetně úpravy parapetů do kónusu u otevřených špalet), nebo zapuštěním do omítky (délka dle přání zákazníka). Doporučujeme montáž mezi špalety.

Pozor po nasazení krytek, se parapet prodlouží o 5 mm.

 

Montáž vnitřních parapetů

Technologický postup montáže vnitřních okenních parapetů

 • Pro montáž vnitřních okenních parapetu je nezbytné dodržet stavební připravenost, která předpokládá pevný, soudržný a rovný povrch podkladu na který budeme montovat.
 • Rovný a pevný podklad musí být 20-25 mm pod horní hranou okenního rámu, do kterého zasouváme parapet.
 • Okenní parapety není možno montovat do vlhkého, nebo nevyzrálého podkladu, kdy muže dojít k vstřebání vlhkosti a tím znehodnocení výrobku. Přípustná vzdušná vlhkost je 50 – 70 % vzdušné vlhkosti. Optimální teplota při montáži by mela být v rozmezí 10 – 25°C a nesmí dojít k prudké změně teploty.
 • Montáž parapetu je možno zahájit po provedení štukových omítek a jejích vyzrání.
 • Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám, abychom jej zabezpečili proti vytržení. Pokud parapet nemůžeme zasunout, doporučujeme připevnit na okenní rám kovový, nebo plastový profil tvaru „L” nebo „U”, pomocí kterého parapet zabezpečíme proti vytržení.
 • Parapety se osazují, tak že mezi boční hranou parapetu a špaletou okna je mezera 2 mm, za předpokladu pravoúhlosti špalety, která bude začištěna akrylátovým tmelem.
 • Mezi zdí a vnitrní hranou nosu ponechat mezeru min. 5 mm.
 • Okenní parapety opracováváme běžnými dřevoobráběcími nástroji např. formátovací pilou, horní frézkou, přímočarou pilou atd. Při opracovávání dbáme na co nejmenší poškození laminátové vrstvy, která chrání nosič před vlhkostí.
 • Na upravený a očištěný podklad se nanese nízko expanzní (max. 40%) montážní pěnu, do které uložíme připravený parapet, který hned pomocí vodováhy vyrovnáme do spádu cca. 2º a na 10 – 15 minut zafixujeme.
 • Po vytvrdnutí montážní pěny vyplníme spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem, stejně jako mezi zdivem a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu.
 • Po dokončení montáže se provede kontrola – vnější prohlídka (nepoškrábanost, nepoškození) okenních parapetu, prohlídka začištění spár.
 • Po pokládce parapetu není možno provádět stavební práce, které vyžadují vlhký proces, jež by měly za příčinu přenesení vlhkosti do parapetu.
 • Pro délkové napojení doporučujeme použití dilatačních lišt, dodávaných ve stejných odstínech jako boční krytky.
 • Na namontované parapety je zakázáno stoupat, chodit po nich a používat je jako pracovní plochu pro ostatní pracovníky na stavbě.

 


 

VENKOVNÍ PARAPETY

 

Zaměření venkovních parapetů

Podklad parapetu musí být absolutně rovný a podpírat ho v celé délce. Pokud není dodržena rovina podkladu, musíme rovinu podkladu zajistit podložkami pro jeho vyrovnání například klínky. Zároveň by měl čistý, bez jakýchkoliv nečistot nebo prachu. Podklad by měl také mít správný sklon, aby se zabránilo zadržování vody u okna. Sklon by měl mít přibližně 5 – 7 stupňů od okenního rámu. Prostor pro montáž parapetů od podkladového betonu po horní drážku by měl být 25 – 30mm.

Šířka nebo také hloubka venkovního parapetu by měla být určena tak, aby se zabránilo stékání vody po fasádě. Rozměr je tedy měřen podle jednoduchého pravidla – výsledná velikost je od podkladového profilu pod rámem okna po krajní hranu podezdívky. K naměřenému rozměru je potřeba přičíst přesah nejméně 30-50mm. Venkovní parapety jsou již v daných výrobních šířkách a proto zvolte nejbližší vyšší výrobní šířku.

Délku podezdívky měřte od levé strany špalety po pravou stranu. Pokud budete parapet zakončovat bočními krytkami, doporučujeme odečíst 10mm od naměřeného rozměru (rozměr tvoří síla bočních krytek a určitá tepelná roztažnost parapetu se kterou je potřeba počítat).

 


 

PVC PALUBKY

 

Montážní řád a postup montáže PVC obkladových palubek

Tento návod slouží jako soupis základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití a fasádních obkladů z PVC palubek.

PVC obkladové palubky jsou alternativou k dřevěnému podbití střechy s těmito výhodami:

 • bez nutnosti dalších opakovaných povrchových úprav – natírání (úspora financí)
 • dlouhá životnost a stálobarevnost
 • odolnost vůči mrazu, UV záření, povětrnostním vlivům a
 • vlhkosti
 • snadná manipulace – nízká hmotnost
 • jednoduchá montáž

 

Doporučené profily, doplňky a nářadí:

Profily a doplňky:

 • plastová obkladová palubka
 • spojovací profil H
 • počáteční a koncový profil U
 • rohový profil – vnější a vnitřní
 • dřevěné impregnované latě
 • zinkované vruty
 • větrací profily
 • montážní úchyt (montážní sponka: P872) nebo ocelové spony, pokud budeme kotvit sponkovačkou

 

Nářadí (použijte běžné nářadí určené pro práci s dřevem):

 • svinovací metr, vodováha, úhelník, obyčejná tužka, kladivo
 • ruční nebo elektrická pila s kotoučem nebo plátkem na plasty nebo malá úhlová bruska, ulamovací nůž
 • aku šroubovák
 • sponkovací pistole pro upevnění palubek

 
Postup montáže:

1.Příprava před montáží (platí pro dřevěné nosné konstrukce krovu)

 • U rekonstrukce je nutné odstranit veškerý materiál stávajících podhledů, aby bylo možné zkontrolovat stav krovu (konstrukční dřevo) zda nejeví známky hniloby nebo zamoření a dle potřeby nahradit dřevem novým.
 • Je doporučeno provést impregnaci starého dřeva. Před upevněním nového podhledu musí dřevo po impregnaci uschnout. Je doporučeno zkontrolovat hydroizolační fólii pod střešní krytinou, aby nebyla poškozena, a to dočasným odmontováním okapového žlabu. Pokud není dodržena rovinnost musíme podklad vyrovnat nebo si připravit podkladový materiál pod rošt.

2. Vytvoření nosného roštu pro obklad podhledu

 • Je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný rošt např. z dřevěných impregnovaných latí. Doporučujeme používat impregnované smrkové latě 30×20 mm nebo 50×30 mm. Rozteče latí nesmí být větší, než 30 cm pro montáž bílých profilů. Pro kašírované profily je nutné zmenšit rozteč max. na 15 cm. Latě musí být orientované kolmo k zamýšlené orientaci lamel podhledu. Nosný rošt musí být pevně připevněn pomocí vrutů ke konstrukci krovu nebo případně fasády.

3.Vytvoření nosného roštu pro obklad fasády

 • Postup montáže pro obklad fasády je stejný, jako pro obklad podhledu (viz. postup výše). Obklad fasády může být orientován ve svislém nebo vodorovném směru. Pokud se jedná o montáž roštu pro zateplenou fasádu, je nutné zachovat mezi tepelnou izolací a fasádním obkladem odvětranou mezeru min. 20 mm, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu.
 1. Vytvoření vodorovného dřevěného roštu se svislou vzdáleností latí. Vzdálenost latí odpovídá šířce izolace. Mezi jednotlivými spoji latí ponechte mezeru cca 4-6 cm. Tím se zajistí cirkulace vzduchu.
 2. Na izolační desky, které se postupně vkládají mezi latě, se připevní difuzní nebo paropropustná folie, která slouží k ochraně proti kondenzaci a pronikání vody tepelné izolace a konstrukce stěny.
 3. Na vodorovný rošt se namontujte svislé latě, které zaručí provětrání. Rozteč maximálně 15-30 cm.
 4. Na svislé latě montujte postupně fasádní obklad. Horní a spodní část obkladu nezavírejte kvůli umožnění tzv. „komínového efektu“.

 


 

PLASTOVÉ OBKLADY

 

Montáž plastového obkladu

Montáž palubek se zahajuje osazením spojovacích a dokončovacích profilů.

 • Pod střešní krytinou a u fasády osadíte ukončovací profil.
 • V místě napojení lamel podhledu osadíte spojovací profil.
 • Na roh mezi vodorovnou a svislou částí podhledu osadíte rohový profil.

Ukončovací profily upevněte vhodnými vruty se zápustnou hlavou.

Obklad z obkladových palubek je možné provést rovnoběžně i kolmo k fasádě. Palubky uříznuté na potřebnou délku vkládejte do připravených doplňkových profilů (ukončovací, spojovací a rohové profily).

První palubku vkládanou do ukončovacího profilu perkem je potřeba seříznout toto perko nožem. Další palubky do sebe postupně zasunujte (nedotlačujte silou) a průběžně fixujte k nosnému roštu pomocí vrutů. Připevňujte k nosnému roštu min. každých 15 cm. Na svislých částech podhledu klaďte palubky od horního okraje obkládané plochy směrem dolů. Palubky by měly být vždy otočené perkem nahoru a drážkou dolů.

U ukončovacích profilů vždy ponechte dilatační mezeru cca 10 mm od konců obkladových palubek. Dilatace musí být rozložena rovnoměrně na obou koncích. U montáže prováděné při teplotě pod 10°C doporučujeme zvětšit dilataci na 15 mm (minimální doporučená teplota při montáži je 8°C). Montáž palubek nedoporučujeme při teplotách nad 25°C a na přímém slunci.

Max. délka palubek by neměla překročit 3 m. Větší plochy je nutné řešit spojovacím profilem H. Obkladové palubky nezasouvejte do ukončovacích profilů “na doraz“. Ponechejte mezeru cca 1 mm (u tmavých lamel až 2 mm) při zasouvání jednotlivých palubek do sebe (mezi perem a drážkou).

Hydroizolační fólie pod střešní krytinou nesmí zůstat ukončená za obkladem, a to z důvodu zatékání vody a tím následného poškození nosné dřevěné konstrukce.

 

Skladování:

Obkladové palubky a doplňkové profily ukládejte v suchu na vodorovné ploše. Je možné je podložit trámky s roztečí max. 50 cm a neuschovávejte je na přímém slunci nebo ve skladech pod střechou z jednoduché krytiny, která se vlivem slunečního záření ropaluje a přenáší tak teplo dovnitř. Hrozí nevratné deformace palubek. Balíky s palubkami mohou být ukládány na sebe do výšky max. 1 m.  Při teplotě nad + 25°C doporučujeme otevřít obal na obou koncích balíku, aby došlo k provětrávání.

 

Údržba:

PVC je materiál s elektrickou vodivostí. Při manipulaci s PVC materiálem vzniká statický náboj, a proto po montáží může docházet k usazování prachu na obkladech. Statický náboj mizí po umytí PVC obkladů vlažnou vodou s přídavkem běžného domácího tekutého čistícího prostředku nebo speciálním přípravkem určeným pro čištění a údržbu PVC. Takto lze odstranit i případné znečištění během montáže. V žádném případě nepoužívejte čističe na bázi acetonu nebo nitro-ředidla, které poškozují povrch plastu.

 

Bezpečnost při práci:

Při montáži je třeba dbát obecných pravidel bezpečnosti práce zejména při používání kotoučové pily a úhlové brusky. Používejte pracovní oděv, obuv, ochranné rukavice a brýle.